Bharatpur - Ajith Kumar

Long-tailed Shrike

IMG1278001